آغاز طرح جدید “شکوفه های قرآنی: ویژه حفظ جزء ۳۰”

شکوفه های قرآنی

  مهمان ناخوانده قصد رفتن ندارد و هرچه با گوشه و کنایه می خوانیم: « لا لا لا فیروزه، مهمان یکی دو روزه » به گوشش نمی رود. در همین چند ماه که از آمدنش می گذرد، بسیاری از آداب زندگی ها را به هم ریخته و برای خودش قوانین…

Continue reading